Hoolekogu

Hoolekogu ülesandeks on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personali ja linnavalitsusega.
Annab soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks, teeb ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks, otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse. Hoolekogu osaleb ka oma esindaja (esindajate) kaudu direktori ja õpetajate ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi komisjoni töös.

Kadri Lasteaia hoolekogu koosseis õ/a 2018/19:
Evelin Talviste – pidaja esindaja
Tiina Kolga – lapsevanem (KASTANI RÜHM)
Sander Mäekuusk – lapsevanem (ÕUNA RÜHM)
Siret Lilleleht- lapsevanem (PIHLAKA RÜHM)
Kadri Rehe – lapsevanem (KUUSE RÜHM)
Andi Lõhmus – lapsevanem (PIRNI RÜHM)
Triin Rüütli – lapsevanem (VAHTRA RÜHM)
Eve Niman – õpetaja