Printsiibid

Õppimise alusoskusteks on:
> oskus vaadelda ja kuulata
> oskus seostada uus teadmine juba olemasolevaga
> oskus leida uutele teadmistele kasutamisvõimalus

Süvaõpetuslikud suunad:
> pärimuskultuuri edasikandmine
> keskkonnakasvatus (Rühma puude projekt)
> jutu jututamise metoodika
Õppimine on elukestev protsess, mille tulemusel toimuvad muutumised käitumises, teadmistes, hoiakutes, oskustes ja nende vahelistes seostes.

Õppe-kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestab õpetaja laste eripära: võimeid, vanust, sugu, kultuurilist tausta. Pedagoogid on lapse arengu suunajad ja arengut toetava keskkonna loojad.

Laps on õppe-kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuse kavandamisse, julgustatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.

Õppimise põhivormideks on:
> mäng (õppemäng, liikumismäng, lavastusmäng, rollimäng)
> matkimine
> vaatlus
> õppekäik
> vestlus
> katsed, uurimised
> iseseisev töö
>rühmatöö

Õppetegevused rühmades viiakse läbi integreeritult erinevate ainevaldkondade vahel.