Tegevused

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu ja lõimivad tegevused.
> Õppe- ja kasvatustegevuse seob tervikuks lapse elust ja ümbritsevast keskkonnast tulenev temaatika.
> Valdkondade kaupa esitatud õppesisu ja – tegevuste lõimimisel lähtutakse üldõpetuslikust põhimõttest.
> Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja korraldamisel lõimitakse järgmisi tegevusi: kuulamine, kõnelemine, lugemine ja kirjutamine, vaatlemine, uurimine, võrdlemine, arvutamine ning mitmesugused liikumis-, muusika- ja kunstitegevused.
> Lõimitud tegevustes sisaldub tervise-edenduslik aspekt.

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:
> Mina ja keskkond
> Keel ja kõne
> Eesti keel kui teine keel
> Matemaatika
> Kunst
> Muusika
> Liikumine
> Tervis