Õppekava

Pärnu Kadri Lasteaia õppekava

Õppekava eesmärgid:
> lapsed on aktiivsed õppijad ja usuvad endasse
> lapsed tegutsevad loovalt ja oskavad teha valikuid
> lapsed on hoolivad kaaslaste ja keskkonna suhtes
> lapsed väärtustavad oma kodukohta ja rahvatraditsioone
> laste arengut toetab kogu lasteaia töötajaskond
> laste arengut toetab koostöö lastevanematega

Üldeesmärgist lähtuvalt toetab õppe- ja kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujuneb lapsel terviklik ja positiivne minapilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine ning algatusvõime, esmased tööharjumused, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest ning arenevad mängu-, õpi- ,sotsiaalsed ja enesekohased oskused.