Arengukava

Visioon

Aastaks 2025 on meil renoveeritud hoone ja korrastatud hoovialaga kaasajastatud õpi – ja kasvukeskkonnaga lasteaed, kus lapsed on õnnelikud, vanemad rahul ja personal väärtustab elukestvat õpet.

Missioon

Lasteaia missioon läbi moto:
Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks. (O. Wilde)

Tagada loov (jututamine), looduslik (oma rühma puu) ja rahvuslik kasvukeskkond, kus õnnelik lapsepõlv, õnnelik laps, kellest saab õnnelik mamps või paps!

Põhiväärtused
1. Lapsest lähtuvus – kõige aluseks on lapse vajadused ja huvid
2. Turvalisus – pakkuda turvatunnet lapsele, lapsevanemale ja töötajale.
3. Koostöö – tihe suhtlemine lastevanematega, omavalitsusega, meeskonnatöö igal tasandil.
4. Innovaatilisus – oleme avatud uuendustele
5. Usalduslasteaias valitsevad usalduslikud suhted, mille aluseks on sõbralik käitumine personali, laste ja lastevanemate vahel

Arengu üldeesmärgid aastani 2025
1. On kujundatud ühtne meeskond asutuse hea maine hoidmiseks.
2. Õppe- ja kasvatusprotsessis kasutatakse aktiivõppemeetodeid.
3. Asutuse töökorraldus on paindlik, lapsest lähtuv ja vanemate vajadusi arvestav.
4. Pedagoogiline personal on kõrgharidusega, tugipersonal ajakohase väljaõppega.
5. On tagatud esteetiline, turvaline, laste tervist edendav õpi- ja kasvukeskkond.

KADRI LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 – 2025 rtf