Arengukava

Visioon
Kadri Lasteaed on lapsevanemate poolt tunnustatud põhiväärtustega ja professionaalse personaliga alusharidust pakkuv asutus.

Missioon
Lasteaia missioon läbi moto:
Parim viis häid lapsi kasvatada on teha nad õnnelikuks. (O. Wilde)

Kadri Lasteaed on haridusasutus, mis õppe- ja kasvatusprotsessi kaudu aitab kaasa lapse arengule, on perekondlikku kasvatust toetav ja abistav.

Põhiväärtused
1. Lapsest lähtuvus – kõige aluseks on lapse vajadused ja huvid
2. Turvalisus – pakkuda turvatunnet lapsele, lapsevanemale ja töötajale.
3. Koostöö – tihe suhtlemine lastevanematega, omavalitsusega, meeskonnatöö igal tasandil.
4. Innovaatilisus – oleme avatud uuendustele
5. Vabadus ja vastutus – igal teol on tagajärg ja tegija võtab omale vastutuse

Arengu üldeesmärgid aastani 2015
1. On kujundatud ühtne meeskond asutuse hea maine hoidmiseks.
2. Õppe- ja kasvatusprotsessi aluseks on pidevalt uuenev õppekava, mis toetab laste loomulikku huvi ümbritseva vastu ja realiseeritakse läbi mänguliste tegevuste.
3. Asutuses toimib õppe-kasvatustegevuse korrapärane hindamine.
4. Pedagoogiline personal on kõrgharidusega.
5. On tagatud turvaline, laste tervist edendav õpi- ja kasvukeskkond.

KADRI LASTEAIA ARENGUKAVA 2017 – 2025 rtf