LAPSEVANEMALE

Lasteaiakohale tuleb aegsasti mõelda ja esitada avaldus Pärnu hariduseteenuste haldamise süsteemi ARNO kaudu. Alati vastatakse küsimustele ka telefoni ja e-posti vahendusel.

https://arno.parnu.ee/

Lasteaiamaks koosneb:
Osalustasust: 56.40 € kuu (lapsevanema avalduse alusel on võimalus puhkuse ajaks, kui laps ei kasuta lasteaiakohta, taotleda maksevabastust kuni 1 kuu).
Toidupäeva maksumus meie lasteaias: 1.60 € päev.
Lasteaiamaksu kohta saab lapsevanem kviitungi, mille alusel tasub maksu hiljemalt jooksva kuu 20. kuupäevaks.

Soovitame tutvuda ka Pärnu linna alushariduse korraldusega

Nõuandeid aitamaks lapsel kohaneda leiate lehelt Aita last ning

teatmikust Lasteaialapse_vanema_ABC_2012


Väljavõtteid   Koolieelse  Lasteasutuse    seadusest

 §1. Koolieelse lasteasutuse mõiste

 (1) Koolieelne lasteasutus on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist võimaldav õppeasutus.

(2) Lasteasutus toetab lapse perekonda, soodustab lapse kasvamist ja arenemist ning tema individuaalsuse arvestamist.

§2. Alusharidus

(1) Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis.

(2)Alusharidus omandatakse lasteasutuses või kodus.

 §17. Laste õigused

Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

 §18. Vanemate õigused ja kohustused

     (1) Vanematel on õigus:

1) tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.

2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele.

3) tutvuda lasteasutuse õppe- ja päevakavaga

4) saada teavet lasteasutuse töökorralduse kohta.

      (2) Vanemad on kohustatud:

1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses

2) kinni pidama lasteasutuse päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.


§
24. Hoolekogu

1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga

2) Lasteasutuse hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla või linna esindaja.

3) Hoolekogu:

1. kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;

2. annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3. teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;

4. osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;

5. otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse

6. otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

6)Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteasutuse direktori ettepanekul.